ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Himod község településrendezési eszközök készítéséhez előzetes vélemény kérése, a 314/2012.(XI. 8.) kormányrendelet alapján.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Himod község elkészítteti a településrendezési eszközeit, azaz településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát.

A településrendezési eszközök készítésével párhuzamosan folyamatban van Himod község településfejlesztési koncepciójának egyeztetése (TFK), melynek jövőképét és célrendszerét a képviselő-testület 138/2016. (XI. 9.) önkormányzati határozatával támogatott. Ennek megalapozásához, első ütemként a Korm. rendeletben meghatározottak szerint készültek el a helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek, azaz megalapozó vizsgálatok. A megalapozó vizsgálatokra, a településfejlesztési koncepcióra épülően, azzal összhangban készülnek a község településrendezési eszközei.

A településrendezési eszközök készítésénél a rendezés alá vont terület a község közigazgatási területe.

Himod közigazgatási területén jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

  • Himod Községi Önkormányzatának nincs elfogadott településszerkezeti terve,
  • Himod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (XII. 22.)számú rendelete a helyi építési szabályzatról (2000-ben szintén módosítva).

A rendezés célja a településfejlesztési koncepcióban meghatározott településfejlesztési célok térbeli leképezése mellett, az építés helyi rendjének biztosítása, összhangban a jelenleg hatályos országos jogszabályi környezet előírásaival. A településrendezési eszközök elfogadása óta a jogszabályi környezet folyamatosan változik (változtak a térségi tervek: OTrT 2013. évi módosítása, Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv 2010. szeptemberétől hatályos módosítása, változott az Étv., az OTÉK, földvédelmi törvény, erdőtörvény, jogszabály-alkotási rendelet, stb.). A változáshoz szükséges igazítani a településrendezési eszközöket.

A településrendezési eszközök készítése kapcsán figyelembe veendő fontosabb fejlesztési elképzelések a következők:

  • Alapvető fejlesztési elképzelés a helyi munkahelyteremtés érdekében a családi és kisvállalkozások, szolgáltatások fejlesztése, (a község központi területein és kijelölt gazdasági területein), valamint a különleges bányászati célú tevékenység támogatása új területeken.
  • Lakóterületi fejlesztés a jelenlegi belterületen biztosítható a foghíjtelkek beépítésével, illetve a nagyméretű belterületi telkek felosztásával, a kijelölt fejlesztési területek igénybevételének felülvizsgálata, ütemezése.
  • A tervezett turisztikai fejlesztések a volt bányaterületek rekultiválásával valamint a település északi Hövejjel határos területén.

A rendezés várható hatásaként a terv biztosítja a fejlesztési célkitűzések, a jogszabályok által megszabott keretek közötti, megvalósíthatóságát, az épített és természeti környezet védelmét, valamint a helyi építési tevékenység szabályozását.

A képviselő-testület a 4/2016. (I. 19.) számú Ö.H. határozatával döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, mely alapján történik a lakosság, az egyházak, civil és gazdálkodó szervezetek bevonása a tervezés folyamatába.

A Kormányrendelet 37.§ (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően lehetősége van, hogy a készülő településrendezési eszközökre vonatkozóan, a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint javaslatokat, észrevételeket tegyen, véleményt nyilvánítson

Himod, 2017. február

Tisztelettel:

Módos Ferenc polgármester

module 1

Faluképek

module 2

Vizek, szántóföldek

module 3

További képek

module 4

Tereprally 2013

Önkormányzat

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9362 - Himod
Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: +36-96/255-114

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Harmadik oszlop

Civil szervezetek